2024-03-05

Potrzebny BUS - nic prostszego! - DZWOŃ 668528341

Wypożyczalnia samochodów dostawczych

Warunki wynajmu samochodów dostawczych

 1. Wypożyczalnia samochodów dostawczych wymaga okazania 2 dokumentów tożsamości ze zdjęciem (przynajmniej dzień przed terminem wynajęcia auta). Dokumenty mogą być przesłane faxem lub na adres email. Dane najemcy zostaną zweryfikowane (rejestry długów itp). Najemca musi posiadać aktualne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem lub zestawem pojazdów (auto z przyczepą)
  2. Wpłatę kaucji w wysokości 500 zł dokonać można jedynie gotówką przed wynajęciem samochodu. Kaucja jest zwracana w momencie zdania pojazdu. Istnieje możliwość zastąpienia kaucji zastawem w postaci samochodu najemcy (wraz z dowodem rejestracyjnym). Samochód musi być własnością najemcy. Parking strzeżony na okres najmu GRATIS.
  3. Najemca oraz wynajmujący podpisują umowę w chwili wydania pojazdu oraz dodatkowo aneks (lista kontrolna) w chwili wydania i zwrotu pojazdu.
  4. Pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany bez pisemnej zgody wynajmującego. Pojazd może być kierowany jedynie przez najemcę lub inną osobę wymienioną w umowie wynajmu
  5. Zobowiązuje się najemcę do używania pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji samochodów dostawczych (w szczególności do sprawdzania i uzupełniania w razie potrzeby poziomu płynów, oświetlenia itp) oraz zgodnie z prawem ruchu drogowego.
  6. Opłata za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry, przed wydaniem auta.
  7. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie umówionego terminu bez poinformowania wypożyczalni naliczona zostanie opłata za każdą rozpoczętą dobę, zgodnie z cennikiem oraz kara umowna w wysokości stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę.
  8. Wynajmujący ma prawo do zatrzymania wpłaconej kaucji (lub zastawu w postaci samochodu) na poczet pokrycia ewentualnych zobowiązań najemcy w stosunku do wynajmującego (uszkodzenie pojazdu, nieterminowy zwrot pojazdu itp). Kaucja zatrzymana jest w pełnej wysokości do czasu zwrotu pojazdu w stanie nie pogorszonym lub do czasu usunięcia wszelkich uszkodzeń. Kaucja zatrzymuje się także w przypadku kradzieży pojazdu, do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w firmie ubezpieczeniowej.
 2. Należy niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię o awarii, uszkodzeniu lub kradzieży pojazdu! W przypadku kolizji należy bezwarunkowo zawiadomić policję i sporządzić protokół powypadkowy. Jeżeli uszkodzenie uniemożliwia dalszą jazdę najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt odholować pojazd na parking strzeżony a później do miejsca z którego został wypożyczony.

10.Najemca wyjeżdża za granice Polski na własną odpowiedzialność i w razie awarii zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt odholować pojazd na parking strzeżony a później do miejsca z którego został wypożyczony.
11. Wszystkie nasze pojazdy posiadają pełen pakiet ubezpieczeń w PZU: OC, AC.
12. Wszelkie naprawy dokonywane są przez autoryzowaną stację danej marki pojazdu. W przypadku konieczności dokonania naprawy pojazdu z winy najemcy, szkody wyliczone są przez autoryzowaną stację do wysokości pobieranej kaucji.
13. Uszkodzenie opon, a także wnętrza pojazdu wywołane niestosowaniem się do niniejszego regulaminu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i są usuwane na koszt najemcy.

14.W samochodach będących przedmiotem najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
15. W przypadku sporów mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

Wypożyczalnia aut dostawczych bezwzględnie wymaga przedstawienia dowodów zakupu paliwa zgodnie z ilością przejechanych kilometrów.